RODO

Informacji dot. przetwarzania danych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Skarszewach.
 
RODO
 
Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach.
 
Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy  Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach.
 
Czym są dane osobowe?
 
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Skarszewach. Dane osobowe mogą być zapisywane jako IP w systemach teleinformatycznych Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.
 
Zgoda
 
Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
 
Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie ze swojego urządzenia. Jednocześnie informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach nie korzysta z cookies.
 
Administrator danych osobowych
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach  Mirosława Mὃller.
 
Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod tym adresem:  http://gokskarszewy.pl/kontakt
 
Kontakt z administratorem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach następuje
za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Inspektor Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach:
Kalina Moller
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.             
 
Podstawa i cel przetwarzania
 
RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest  cel świadczenia usługi, oraz dopasowania treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Państwa zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa. Taką podstawą prawną są pomiary statystyczne i marketing własny administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora.
 
Państwa uprawnienia
 
Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:
 
- żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
- żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
- żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
- żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Przekazywanie
 
Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:
 
są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach

§ 1
Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób
ich zabezpieczania oraz tryb udostępniania danych z zapisu kamer.
§ 2
Celem monitoringu wizyjnego jest:
1. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie.
2. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.
3. Zapobieganie atakom agresji, niszczenia mienia i kradzieży, rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia.

§ 3
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach.
§ 4
1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekt Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Skarszewach położony przy ulicy Zamkowej 1.
2. System monitoringu wizyjnego składa się z:
a) kamer rejestrujących obraz,
b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku,
c) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.
3. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych w budynku przy ul. Zamkowej 1.
4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
5. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu , bez rejestracji dźwięku.
6. Zapisy z kamer przechowywane są przez miesiąc, a następne dane podlegają zniszczeniu.

§ 5
1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściu do obiektu.
2. Na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Skarszewach zamieszcza się następującą klauzulę „Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach prowadzi monitoring wizyjny obiektu położonego przy ul. Zamkowej 1 oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających
na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawą wprowadzenia monitoringu są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 2 Kodeksu Pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach z siedzibą przy ul. Zamkowej 1. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 58 588 25 04. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający jednego miesiąca, następnie ulegną zniszczeniu. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie BIP i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach."

§ 6
Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach. Osoby te zobowiązane
są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
§ 7
1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.
2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach.
3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Skarszewach z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę , a także czas i miejsce zdarzenia.
4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej osoby przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępnia uprawnionym organom, np. Policji, prokuraturze, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.